čtvrtek 28. června 2018

Tip na výlet : Klatovy - Svatá Hora ( u Příbrami )

Před časem se mi do ruky dostal Svatohorský zpravodaj a článek o mariánském sloupu respektive sloupech ( nedávno jsem jej našel i na internetu : Mariánské sloupy). Ten první sloup byl v polovině 17.st. vztyčen v Praze na Staroměstkém náměstí ( a pozdeji se stal předmětem politického sváru, který (vlastně) trvá dodnes), ten druhý byl vztyčen přímo na Svaté Hoře. Ano, Svaté Hoře u Příbrami, která se v baroku stala jedním z nejoblíbenějších poutních míst Čech. Co je spojuje ?

Osoba či osoby dárců - tj. lidí, kteří zaplatili jeho vybudování a vztyčení. Byli jimi Jaroslav Jáchym hrabě Koc z Dobrše se svou manželkou Kateřinou Eleonorou rozenou z Klenové. 

Staroměstský sloup vytvořil sochař Jan Jiří Bendl (Kdo byl Jan Jiří Bendl) a na jeho vrchol umístil sochu Panny Marie, jež byla inspirována Pannou Marií svatohorskou. Mariánský sloup byl poděkováním za záchranu Prahy před Švédy. Slavnostního vysvěcení sloupu se zúčastnil i císař Ferdinand III (zajímavá osoba doposud hojně přehlížená českými historiky : (Kdo byl Ferdinand III Habsburský?)), slavnost se uskutečnila 13.7.1652. Sloup padl za obět pražským radikálům, kteří jej 3.11.1918 strhli coby, řekněmě, "symbol habsburského útlaku?" Dodnes se vedou spory o to, zda by neměl být obnoven ..

Svatohorský mariánský sloup byl postaven, jak píše paní dr. Věra Smolová, z odkazu Kocových v roce 1661 ( 31.10.) a zdá se, že po staletí nikomu nevadil a nevadí ... přeci jen Svatá Hora je "kousek od Prahy." 

A tím se vracím ke Kocům. V době, kdy Jaroslav se svou manželkou zaplatil staroměstký sloup, byl pánem například  v Kolinci a v Běšinech, měl úzké kontaky na klatovské jezuity. Osud jeho a jeho rodiny by stál zřejmě za samostatnou studii. Zemřel na počátku roku 1656, byl pohřben v Klatovech u jezuitů ( v "katakombách" pod jezuitským kostelem, kde byla samostatná krypta Koců z Dobrše), a to spolu s dcerou Annou Marií ( zemřela jako 18 měsíční a její ostatky byly přeneseny z Běšin) dne 26.1.1656. Později byly do kocovské krypty uloženy ostatky jeho synů Diviše Oty ( zemřel čtyřletý) i Karla ( zemřel devítiletý) - Kocové pohřbení v katakombách. Historie Jaroslavovy rodiny se uzavřela, nikoliv však rodu Koců z Dobrše, s nimi se setkáváme i následujících staletích a nemýlím-li se, dodnes mezi námi žijí.

A tak až budete plánovat své letní výlety, zkuste Klatovy a Svatou Horu. Obě místa spojuje víra a mariánská úcta, obě místa pomyslně spojují i osudy Jaroslava říšského hraběte Koce z Dobrše a jeho manželky Kateřiny Eleonory rozené z Klenové a jejich dětí. Možná cestou někde narazíte na erby Koců i pánů z Klenové : Stane-li se tak, vězte, že jste na správné cestě. Kocovské zlaté kolo se čtyřmi loukotěmi Vám budiž oporou.


středa 2. května 2018

Barokní jezuitské Klatovy 2018

Milí přátelé Barokních jezuitských Klatov !

Již po dvanácté jsme se sešli o posledním dubnovém víkendu v Klatovech, abychom si připomněli Barokní jezuitské Klatovy. Abychom se ponořili, alespoň na chvíli, do doby podmanivého baroka, jež je navzdory nezměrnému úsilí mnohých, mnohým stále téměř neznámé. Nic není v tomto světě náhodou, inspiraci je třeba čerpat z obdodí neobyčejných, třeba i tragicky neuchopitelných a krutých, zoufale "ztracených", neboť právě v nich vynikne to, co je podstatné. Že život je cestou, že láska, naděje a víra jsou tím, oč je nám dáno usilovat.  

I proto, že se poctivě se snažíme pochopit "to podstatné," konáme Barokní jezuitské Klatovy.

Velmi si vážíme podpory a patronátu, který nám po léta poskytuje paní Ivana Čornejová. Po diskusi s ní a jejím přičiněním volíme témata historických konferencí a zveme přednášející. Neméně projekt ovlivňují i jeho dlouholetí patroni duchovní a společenští : plzeňský biskup ( dříve Mons. František Radkovský, nyní Mons. Tomáš Holub), klatovský starosta (po celou dobu pan Rudolf Salvetr), provinciál českých jezuitů (dříve P. František Hylmar, nyní P. Josef Stuchlý). Pravidleně přicházejí se svými příspěvky a promluvami, sledují, co se zde děje a věřím, a důkazy jsou nasnadě, že se za projekt "modlí a že mu fandí" (každý dle své nátury a postavení).

Úspěch našeho díla je dán tím, že je "naším" a "společným" pro vícero lidí a organizací. I jim bych rád poděkoval a vzdal (pomyslný) hold : Městské knihovně v Klatovech pod vedením paní Zdeňky Buršíková, Správě nemovitostí Klatovy pod vedením paní Jiřiny Adámkové, Kolegiu pro duchovní hudbu pod vedením pana Víta Aschenbrennera, klatovskému Pavilonu skla "pod vedením" (ne manažerském, ale jistě ideovém a duchovním) paní Jitky Lněničkové ... a jmenovat bych mohl další a další, za všechny připomenu ještě pány Martina Červeného a Karla Vitáka. Do našeho "pomyslného" týmu patří klatovská Římskokatolická farnost ( a chce se mi s přátelským úsměvem napsat) nyní "pod vedením" P. Jaroslava Hůlleho, dříve P. Antonína Bachana.

Přestože platí, že "byť bychom se sešli sami a slavili své dílo v osamění, má ono dílo smysl a je naplněním dávných přání", je skvělé a velmi důležité, že na Barokní jezuitské Klatovy každoročně přicházíte Vy, posluchači, účastníci, svým způsobem přátelé. Díky Vám. Díky, že přicházíte. 

Setkáváme se i v kryptě klatovských katakomb. Mám pocit, že ti, co tam leží a spí po staletí spánek mrtvých, jsou "spokojeni", že tam jsme. Neuvěřitelné? Zdánlivě. Memento mori se tu mění v Carpe diem. Připomínka smrti nás vyzývá, abychom žili tak, že se jednou nebudeme muset stydět za to, jak jsme žili. Žijme, tedy! V radosti, lásce, naději, neboť jednoho dne "strneme v pozici smrti" a nebude mít možnost usmát se, pohnout se, dotknout se, žít.

Je úžasné naslouchat našim přednášejícím, kteří obvykle vyprávějí o skutečném a plném životě našich barokních předků. Vyprávějí jejich příběhy jakoby se staly dnes či včera. 

V tomto duchu nám letos Stanislav Komárek a Jiří Čepelák představili Bohuslava Balbína jako přírodovědce. Společně s Václavem Cílkem připravili totiž komentovaný překlad Balbínovy knihy (prvního dílu) Miscellaneí ( Balbín - MiscellaneaRozhlas - Rozmanitosti). Jejich vystoupení bylo rozhodně přínosné. Martin Svatoš se zamyslel nad "vlastmi Bohuslava Balbína a jeho krajanů." Svoji hlubokou znalost doby i díla Balbínova projevil i při diskusích s ostatními přednášejícími. Markéta Holubová zvolila poněkud "esoterické" téma, hovořila o sakrálním prostoru, víře a magických prostředcích. Petra Oulíková v příspěvku doplněném výtečnou obrazovou prezentací pojednala o matematickém muzeu v Klementinu, jež bylo nejen kabinetem kuriozit, ale i učenou encyklopedií. Jiřá Havlík nám dal výklad o biblích, které byly používány v 17. a 18. století a bylo vskutku poučné uvědomit si, jak "moc i málo se lišily." ( Hovořili). 

Přehledně jsou letošní Barokní jezuitské Klatovy popsány v reportáži televize FILMPRO : FILMPRO - BJK 2018. Fotogalerie, autorem fotografií je Karel Nováček, jsou k dispozici zde: BJK 2018 - Karel Nováček.

Zapomenout bych nechtěl ani na Jitku Lněničkovou a Vladimíra Horpeniaka, kteří v Pavilonu skla (Pavilon skla) připravili zajímavou doprovodnou výstavu Světci v podmalbě. Na závěr programu pak v kryptě katakomb jezuitský (Jesuit) provinciál Josef Stuchlý sloužil requiem za spásu duší lidí pohřbených v katakombách. 

Barokní jezuitské Klatovy 2018 skončily. Nekonečná je však touha lidí po poznání, nekonečná je naděje, jež nás vede. Potkáme se tedy v brzké budoucnosti ?

Václav Chroust

čtvrtek 15. března 2018

I v Itálii prší a prší

Osmý den naší italské cesty 2018 prší ... a prší a prší. I přes to jsme zažili a viděli několik zajímavých míst a věcí. Stručně :

Po odjezdu z krásné Massy Marittimy jsme chtěli "malinko prozkoumat" Piombino, dnes město s cca 35 tis. obyvateli, přístavem, významným průmyslem. Piombino zřejmě založili Etruskové, využívali je jako přístav.
PiombinoPiombino
V té době však bylo "malým" vedle větší Populonie, která je dnes jen tzv. frazzione Piombina. V Populonii sídlil biskup, později však bylo biskupství přeneseno do Massa Marittima. Ve středověku byly osudy Piombina po staletí spojeny s Pisou. Z Piombina je vidět Elba a nedaleko je i Montecristo, ostrov, jehož jméno zní ve slavném románu od Alexandra Dumase. My jsme dnes nalezli historické centrum i přístav a ještě před tím, než se zoufale rozpršelo, jsme se tu trochu prošli. Nic víc.


Druhým cílem naší cesty byla PISA. Starobylé antické město, jehož sláva se kdysi dotýkala hvězd. Dnes zde žije cca 100 tis. lidí, v oblasti pak 200 tis. lidí. Historie však městu vévodí. Po drobných zmatcích, které nám "vyrobila" navigace v kombinaci s hustou dopravou, jsme nalezli v blízkosti Campo dei Miracoli parkoviště. Překvapil nás nejen déšť, ale i početné skupiny černochů, které tu "otravují" turisty a snaží se jim prodat "cetky." Pisu jsme viděli naposledy před více než dvaceti léty a dnes se nám "nelíbila", a to navzdory tomu, že katedrála je úžasná, baptisterio zajímavé a šikmá věž "přeslavná." 

Presbyterium - dóm Pisa
Katedrála působí "tak trochu jako galerie" 

doplněná skvostnou kazatelnou od Giovanni Pisana.

Giovanni Pisano - kazatelna dóm v Pise
Ve skutečnosti jsme ale do Pisy jeli z jednoho jediného důvodu. Chtěli jsme se zastavit u hrobu císaře Jindřicha VII., otce českého krále Jana Lucemburského. Jindřich VII. neboli Arrigo, jak jej nazýval božský Dante, se pokusil na počátku XIV.st. nastolit císařskou vládu v Itálii. Jeho pokus fatálně ztroskotal. Posuďte sami : při italské cestě zemřel ( pořadí uvádím, jak "šel čas") jeho bratr Walram, jeho manželka Markéta Brabantská a nakonec i sám Jindřich. Walram díky své "neukázněnosti", když jej při obléhání Brescie zasáhl šíp do krku ( a Walram neměl helmu a byl příliš blízko nepřátelských pozic). Markéta zemřela v Janově ( prosinec 1311) a je tam i pohřbena, nemoc ji však zastihla již při obléhání Brescie. Jindřich želel ztráty obou. Dosáhl sice císařské korunovace (29.6. 1312), ale "italské poměry" tehdejší doby jej natolik zaskočily, že vlastně nedosáhl ničeho. Zemřel na sv. Bartoloměje (24.8.1313) v Buonconventu. Jeho srdce, dle přání, které stačil sdělit, vyjmuli z jeho těla a pohřbili je v sarkofágu jeho manželky Markéty. Tělo císaře, jemuž bylo v době úmrtí 39 let, spočinulo v katedrále v Pise. Tino di Camaino pro ně během šesti měsíců udělal skvělý sarkofág a Jindřich tu leží dodnes v kapli, v níž je i sarkofág sv. Raniera :Vlevo Jindřich VII, vpravo sv. Ranier.

Co říci závěrem ? ( ... ovšem jen k dnešnímu dni). 

1) Pohleďte do tváře JIndřicha VII. jak ji zachytil Tino di Camaino:
Jindřich VII od Tina di Camaino


2) My dnes nocujeme v San Terenzo, což je část města Lerici. Otvírá se před námi kniha s novým osudem ... nazvána je slovy Percy Bysshe Shelley. Pokud se zítra vyčasí, pokusíme se ji číst.
úterý 20. února 2018

Doggerland


Pamatuji si to přesně ... bylo to na podzim roku 1996, kdy jsem četl knihu anglického spisovatele Edwarda Rutherforda SARUM .. abych ji nikdy nedočetl. Tam poprvé jsem narazil na informaci, že kdysi bylo možné, suchou nohou, dojít z území dnešní Evropy do dnešní Anglie. Před tím než nás oddělilo moře.

Nevím proč, ale měl jstem tehdy intenzivní pocit, že o tom cosi vím. Dodnes mně ten pocit zůstal, doplnila jej jen nejistota : jak bych mohl ? Jak by něco takového bylo možné?

Proto mě zaujala (v podstatě banální) zpráva o Doggerland :

Doggerland a obrázek, který tento text doplňuje :Neprocházeli jsme se tudy tenkrát ?

pondělí 5. února 2018

Přemysl Otakar II v Klatovech

Sympozium Přemysl Otakar II, král na rozhraní věků.

O prvním únorovém víkendu se v Klatovech uskutečnilo sympozium „ Přemysl Otakar II, král na rozhraní věků.“ Sympozium připravilo město Klatovy ve spolupráci s Městskou knihovnou, spolkem Města Otakarova a  Studiem JR. Vystoupili na něm přední čeští historici, kteří hovořili nejen o pátém českém králi, o jeho osudech a osudech země, která mu byla domovem, ale i o snu posledních Přemyslovců vybudovat v  Čechách arcibiskupství a univerzitu. Přeplněný společenský sál městské knihovny byl svědkem zajímavého exkurzu do dávné historie naší země. Ale je ta historie skutečně (až tak) dávná ?  Příspěvky, které přednesli:

Prof. PhDr. Josef Žemlička, DrSc.  – „Přemysl Otakar II.“Doc. Ivana Čornejová, Csc. – „Idea univerzity ve středověké Evropě.“
Prof. PhDr. Petr Čornej, DrSc. – „Pražská univerzita ve středověku – naplnění přemyslovského snu.“

PhDr. Václava Kofránková, PhD – „Zlatý a vždy vítězný, Přemysl Otakar II v historické tradici.“


dokázaly, že zdaleka nikoliv. Tehdy platilo a platí i dnes, že štěstěna je vrtkavá,  že ne vše jde samo a že naše práce a úsilí nemusí být vždy oceněny (hned). Přemysl Otakar II, ale i jeho syn Václav II a  lidé, kteří s nimi tvořili historii své doby,  naplnili nejen sál městské knihovny, ale i naše srdce. Jsme rádi, že jsme si tímto způsobem mohli připomenout zakladatele našeho města a pátého českého krále Přemysla Otakara II, od jehož tragické smrti v bitvě na Moravském poli letos uplyne 740 let. V galerii Městské knihovny bude do konce února k vidění putovní výstava Král, rytíř, zakladatel (připravil spolek Města Otakarova)
Jaromír Schel hovoří o výstavě.


Svatomír Mlčoch hovoří o spolku Města Otakarova


a v chodbě jezuitské koleje mimořádná výstava Česká středověká státnost v díle grafika Františka Doubka (připravilo Studio JR, s.r.o.).
Jiří Reiniš uvádí výstavu Františka Doubka

Na obě výstavy bych Vás rád pozval. Věřím, že podnítíme zájem Klatovanů o osobnost krále-zakladatele  a že se Přemysl Otakar II. pomyslně vrátí do myslí a srdcí obyvatel svého města. Možná mu cosi dlužíme.

Rád bych poděkoval všem organizátorům víkendového sympozia, jmenovitě pak paní Aleně Kunešové a Zdeňce Buršíkové, stejně též Michaele Kostkové, která na housle přednesla dvě krásné skladby, jimiž bylo sympozium „rámováno.“
Michaela Kostková hraje Ave MariaZávěrem mi dovolte poděkovat  všem, kteří přišli na sympozium - je to jistě nevšední počin, v dnešní době, sledovat a podporovat aktivity, které nenesou žádný bezprostřední efekt či prospěch. Není to ale krásné ? Není úžasné snažit se pochopit "ono odkud přicházíme a kam jdeme?"
A proto děkuji a těším se na další setkání a onu pomyslnou kytici poznání přináším i Vám, dámy a pánové!
Václav Chroust


Václav Chroust děkuje ...
Díky Karlu Nováčkovi máme k dispozici i skvělé fotografie z celého víkendu, naleznete je zde :Města Otakarova

Díky Pavlu Kalistovi a televizi FILMPRO můžeme shlédnout reportáž :

TV reportáž ze sympozia Přemysl Otakar II v Klatovech

čtvrtek 18. ledna 2018

Prezidentská volba 2018 - zajímá Vás to ?

Před dvěma dny jsem se "nechal vyprovokovat" k napsání příspěvku na facebook (postu) k prezidentské volbě. Měl jsem za to, že tím jsem, sám za sebe, k tématu řekl vše a že jediné, co udělám dál, bude, že přijdu k volbám a budu volit. A tak jsem to i napsal. Budu volit Jiřího Drahoše a vysvětlil jsem proč. Člověk míní, "pánbůh" mění, jak říká české rčení.

Vzhledem k nepřítomnosti pana starosty na mě dnes vyšlo, abych jménem města přivítal pana Jiřího Drahoše, kandidáta na prezidenta,  v Klatovech. Velmi rád!
Foto Karel Nováček

Nejen pana profesora, ale i mě potěšilo, kolik Klatovanů v časném dopoledni, za ošklivého počasí, jej přišlo pozdravit!
Foto Karel Nováček

Pan Drahoš byl viditelně ( ne "marketingově") dojat. Velmi hezky ke Klatovanům promluvil. Podstatnou část jeho promluvy zachytila místní televize FILMPRO, myslím, že stojí za to si rychlou, zdá se mi i že "nesestřihanou", tudíž bezprostřední,  reportáž poslechnout : dovolím si Vám ji nabídnout :  Jiří Drahoš v Klatovech

Atmosféru setkání zachycují i fotografie pánů Jiřího Straška ( Jiří Strašek fotí Jiřího Drahoše) či Karla Nováčka ( Karel Nováček fotí Jiřího Drahoše nebo Jiřího Tománka. I ty Vám nabízím k zhlédnutí, nabízím ty, které jsem od ních dostal :
Foto Jiří Strašek

Foto Jiří Strašek
Foto Jiří Tománek

A nyní k věci! Zaznamenal jsem poznámky a určitou, řekněme, kritiku k události ( .. a snad i mojí přítomnosti jako zástupce města na ní ..?) . Proto bych rád řekl:

Jako místostarosta Klatov : .. že zvu každého občana k druhému kolu prezidentských voleb a že prosím, aby každý volil dle svého vědomí a svědomí. Respektuji každou volbu a ctím každého voliče. Z prostého důvodu : protože patříme k sobě, je nám dáno osudem žít  "tady a teď" ( a nám v Klatovech navíc to, že žijeme v krásném a skvělém měste a kraji) a že jsme přátelé, známí, lidé.

Dodal bych jen, že za svého působení na radnici jsem měl možnost podílet se na "přijetí" (chcete-li použít toto slovo) mnoha zajímavých lidí - vždy jsme k nim byli ( jako představitelé města ) zdvořilí, přátelští a vstřícní, protože máme za to, že takoví jsme my, Klatované. Nešlo jen o pány prezidenty (velmi milý byl například Václav Klaus, mnohými kritizovaný za svoji sebestřednost),  ale i o výjimečné osobnosti mnoha profesí ( vzpomenu například pana prof. Jana Švejnara, pana Jiřího Suchého ... ), ale i lidi, které "neznají média" -  skvělá jsou např. setkání s mladými sportovci. Pan prof. Jiří Drahoš nebyl ani na radnici, ani v Klatovech poprvé, a patří k těm, kteří měli o Klatovy a region neskrývaný a nehraný zájem. Rádi jsme jej přijali.

Jako (občan) Václav Chroust bych Vám rád nabídl to, co jsem napsal na faceebook : ...a chtěl bych jen dodat, že nekritizuji nikoho za to, že volí jiného kandidáta než já. Nekritizujte proto, prosím,  za moji volbu mě. Nyní ten "post", vysvětluje vše :

O politice.
"Australský" strýc mé ženy Jack=Jaroslav, ale chce se mi říci "náš australský strýc",který nedávno ve svých 87 letech zemřel, nám kdysi řekl, že u nich platí : ve slušné společnosti se nemluví o sexu, politice a náboženství ( o víře ale ano). Svět se změnil, uplynulo skoro 30 let a o všem tom se nyní běžně mluví a píše veřejně ( otázkou zůstává, zda slušně). Dokonce se víra, politika, sex atd. míchají a mixují do politického boje.
Dnes jsem si přečetl na facebooku, že prof. Drahoš je bývalý spolupracovník STB, že je na kluky a že je to zednář a že to "není kompro", ale fakt. Fakt nevím ... nevím, co si o tom myslet! Doposud ti pánové, které jsem viděl ve čtvrtek v předvolební diskusi, diskutovali fér, s noblesou, měl jsem pocit, že se přeci jen "u nás cosi mění." Nyní tohle ! Takže "kompro, pravda" ?

Věřím jedinému "kompru=pravdě", a to tomu či té, kterou na sebe vyrobil Miloš Zeman výkonem své funkce za posledních 5 let sám. A to "kompro/pravda" o něm říká, že žije v jiném světě, než si přeji žít já. Že lže, že je zlý, že je ješitný, že jsme mu zcela ukradení, že je manipulovatelný, byť zrovna toto by jej asi urazilo nejvíc. A protože toto "kompro/pravdu" Miloš Zeman "vyrobil" sám veřejně a zcela zjevně, nebudu pro něj hlasovat, i kdyby mně hrozil holí. Ostatní "kompra" mě nezajímají.

Chtěl bych, abychom žili v "pozitivním světě". Jasně říkali, co chceme, co ne, abychom se dokázali prosadit, slušně, zdvořile, s názorem, doma i ve světě. A přitom měli pochopení pro ty druhé. Abychom za slovy "evropské či křesťanské hodnoty" neviděli jen slova. A vidím, že máme takové lidi, kteří to dokážou - vidím spoustu takových, kterým není ani třicet a "umí", vidím čtyřicátníky i lidi mé generace, vidím i starší, úctyhodné, připravené. Jejich i našim úkolem je přesvědčovat nás všechny, že stojí za to žít skutečně, ne v nějaké "nenávistné bublině," že je třeba nebát se, radovat se. Vždyť - co by byl život bez radosti, co by byl život bez lásky.

... a tím končím, dál "agitovat" nebudu. Každý ať volí dle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Doufám, že oba kandidáti nás budou přesvědčovat "pozitivně", nikoliv s použitím nějakých ".....metů", ať už je řídí (tj. ty .....mety) kdokoliv.

úterý 9. ledna 2018

Koukám, jak ten čas letí ...

Koukám, jak ten čas letí ...


Nevím, jestli je to správné "heslo" či název krátké poznámky, ale jiné lepší mě nenapadlo. 

Na rozdíl od mnoha jiných, jsem měl oba Bushe rád, mohu-li to takto říci. Starší George Bush ( HW) https://cs.wikipedia.org/wiki/George_H._W._Bush byl prezidentem ve chvíli, kdy se "to u nás měnilo", navštívil Prahu ( a to byla událost!) a krásně mluvil anglicky (americky?), což jsme mohli s Janou posoudit díky novému satelitu, který jsme si tehdy pořídili a který nám pomyslně otevřel svět. Vyhrál první válku v Iráku ( ale zastavil svá vojska a nešel dobýt Bagdád) a protože ve volbách slíbil nezvýšit daně ( "read my lips, no new taxes), ale slib nedodržel, prohrál svoje znovuzvolení s Billem Clintonem. Možná by svět byl jiný, pokud by George H.W. Bush vyhrál.

Mladší Bush - George W. Bush ( https://cs.wikipedia.org/wiki/George_W._Bush) byl prezidentem 9.11.2001 - tj. v den, kdy muslimští teroristé zaútočili na Ameriku. I on vyhrál válku, zničil Sadáma Husajna, v mnohém ohledu prosadil dominanci USA. Dokázal obhájit svůj prezidentský post, ale znepřátelil si "multikulti" nejen z Ameriky, ale z celého světa. Média mu nebyla nakloněna a ve chvíli, kdy jej nahradil Barack Obama, "slintala blahem." A nejen ona ... kdo si dnes vzpomene na tu trapnost, kdy nový US prezident Obama dostal Nobelovu cenu míru, aniž by byl býval cokoliv významného kdy pro mír udělal ?

Krátký text ale nepíšu proto, že bych chtěl připomínat oba Bushe, nýbrž kvůli obrázku, na němž oba jsou  ... otec a syn .... George Bush. Časy se mění! Oba Bushové jsou nyní "mimo politiku, zapracoval na nich čas." Nic to ale nemění na respektu, který k nim můžeme mít. Nicméně obrázek je  naléhavavou výzvou - čas letí, proč jej marnit zbytečnostmi! 

Žijme tak, jako bychom měli žít navěky! Žijme tak, jako bychom měli umřít zítra! Duch se možná nevzdává, ale v tomto materiálním světě "komunikuje" prostřednictvím těla. To podléhá zkáze .. není tedy proč a nač čekat, je třeba žít ( ne na plné "pecky", ale naplno), je třeba milovat, doufat, s pokorou pracovat, sdílet své sny a přání a přát jiným ... čas letí, to, co dokážeme ( fyzicky) dnes, nemusíme dokázat zítra. A i kdybychom stále ještě "mohli", nemusíme už mít tu příležitost učinit tak ... i to je součástí lidského osudu.