sobota 11. dubna 2015

Sdílené daně - text do Klatovského zpravodaje 4 - 2015

Vážení čtenáři,

dovolte mi, abych Vás po čase informoval o vývoji sdílených daní. Opakovaně jsem o tomto základním zdroji příjmu českých měst a obcí psal na stránkách Klatovského zpravodaje zejména v té době, kdy vláda premiéra Nečase přijala poslední výraznou změnu v jejich rozdělování. To bylo v roce 2012.  Od roku 2013 platí tzv. „nové rozpočtové určení daní“, které  - zjednodušeně řečeno – říká, kolik které město, obec či kraj získají ze státního rozpočtu jako svůj podíl na tzv. sdílených daních.  Jen pro pořádek připomenu, že sdílenými daněmi jsou daně z příjmů, a to jak fyzických, tak právnických osob, včetně této daně vybírané formou srážky z kapitálových výnosů a daň z přidané hodnoty.

České noviny (a to ty tištěné i internetové) v posledních týdnech přinesly celou řadu informací o vývoji sdílených daní. Tiskem běžely dva druhy zpráv – ten první připomínal, že vývoj výběru daní je špatný a že městům ministerstvo financí neposílá to, co ona očekávají a že jim tudíž budou chybět významné zdroje jejich rozpočtů. Ten druhý zdroj naopak připomínal, že města v minulém roce dostala „to, co nikdy“ a že díky tomu se zvýšily zdroje na financování jejich např. investičních potřeb. A kupodivu a oprávněně tyto zprávy zaujaly i několik občanů našeho města. Dostal jsem několik otázek, jak to tedy „vlastně s těmi daněmi pro město je?“ Dovolte mi, abych na ně odpověděl i zde.

1)      Město Klatovy v minulém roce obdrželo nejvyšší částku z titulu sdílených daní. Tabulka pracující s daty od roku 2008 je toho názorným dokladem:


Z tabulky je patrné, že jsme v roce 2008, tj. na začátku krize, obdrželi z rozpočtu 212,7 mil. Kč. Poté jsme museli v létech 2010 až 2012 „vystačit“ s částkami pohybujícími se okolo 180 mil. Kč. V roce 2013 jsme opět přesáhli hranici 200 mil. Kč, a to o 10,1 mil. Kč. V loňském roce jsme pak z rozpočtu formou sdílených daní dostali 220,6 mil. Kč.

Pro ty, kteří neradi studují tabulky, mohu nabídnout tu samou informaci vyjádřenou v grafu popisujícím vývoj celkové částky sdílených daní, jež Klatovy v tom kterém roce získaly ze státního rozpočtu : 


Vzhledem k tomu, že naše příjmy jsou jen mini-odrazem příjmů státu ( upozorňuji, že stále hovoříme pouze o sdílených daních), je zřejmé, že nové rozpočtové určení daní městu Klatovy skutečně přineslo určitý efekt. Efekt, který by měl, v momentu kdy česká ekonomika začne skutečně růst a lidé a firmy budou platit daně, znamenat růst příjmů ze sdílených daní. Děje se tak již nyní ?

2)      Bohužel nikoliv. V roce 2014 totiž vývoj sdílených daní příznivý není.  Ke konci března roku 2013 jsme formou sdílených daní obdrželi  59,5 mil. Kč, ve stejném období roku 2014 necelých 57 mil. Kč, letos pak pouhých 48,4 mil. Kč.

Vývoj můžeme opět ilustrovat grafem: zachycuje nárůst příjmů sdílených daní, a to vždy za první tři měsíce roků 2013 až 2015 :Rok 2015 je bohužel tím nejslabším, což nás samozřejmě netěší. Co s tím ?

1) Máme určité finanční a časové rezervy, které nám umožní vyčkat dalšího vývoje sdílených daní. Nemusíme tedy na "kvartální propad" v příjmu ze sdílených daní unáhleně reagovat. Nicméně rezervy, které máme, bychom raději použili na jiné účely, než je "krytí výpadku v příjmu ze sdílených daní."

2) Zda a jakým způsobem bude muset město Klatovy reagovat na vývoj sdílených daní v roce 2015 bude zřejmé v průběhu června. Pokud by vývoj signalizoval propad sdílených daní k úrovni 200 mil. Kč, či dokonce pod ní, bude  nutné přijmout opatření, která zajistí, aby i za této situace město hospodařilo zodpovědně. 

Prostě nám nezbude nic jiného, než si s danou situací poradit.

Zajímavou otázkou, jež je ovšem předmětem diskuse jiné, je, proč tomu tak je ? Ekonomika prý díky péči České národní banky a její politice kvete. Výběr daní prý nestagnuje ... proč pak ale na naše účty přichází méně sdílených daní než v předchozích dvou létech, kdy platily stejné principy jejich rozdělování, je zřejmě záhadou.

Zřejmě nás čeká zajímavé daňové jaro. Doufejme, že skončí happy endem.

Ing. Václav Chroust
místostarosta Klatovy

Žádné komentáře:

Okomentovat